Privacyverklaring (Sollicitanten)

Privacyverklaring (Sollicitanten)

PrivacyVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Op 25 mei 2018 trad de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening (AVG) in werking.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij wensen u bijgevolg via deze privacyverklaring te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzameld via onze website of op andere wijzen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die bepaalt waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt en de wijze waarop.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV (“SBEG”) gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 6.

Betrokken personen

Deze privacyverklaring is van toepassing op personen die solliciteren bij SBEG of die door ons werden gecontacteerd in het kader van rekrutering.

Doeleinden van de verwerking en verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in het kader van uw sollicitatie, met name indien u heeft gesolliciteerd voor een openstaande vacature, indien u spontaan solliciteert of indien u door ons werd gecontacteerd in het kader van rekrutering.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op ons legitiem belang om de meest geschikte kandidaat te vinden voor een functie en met het oog op het vervullen van precontractuele handelingen.

De volgende persoonsgegevens worden gewoonlijk van u bijgehouden (niet-limitatieve lijst):

- Uw contactgegevens;

- Uw opleiding en uw professionele achtergrond (inclusief informatie over uw loon en voordelen);

- Informatie die u op sociale netwerken openbaar heeft gemaakt;

- Informatie die u vermeldt in uw CV en in uw begeleidende brief;

- De inhoud van onze correspondentie;

- Onze beoordeling van uw sollicitatie of van uw geschiktheid.

Wij voeren geen profiling activiteiten uit, noch nemen we automatische beslissingen op die basis.

In het algemeen hebben wij de persoonsgegevens die wij van u verwerken zelf van u verkregen. In bepaalde omstandigheden ontvangen wij uw persoonsgegevens van derden waarmee we een overeenkomst hebben gesloten met het oog op het vergaren van die informatie.

Wij kunnen ook persoonsgegevens van u ontvangen via vorige werkgevers of professionele contacten.

Bewaring van uw persoonsgegevens

In het algemeen worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang als noodzakelijk voor de uitvoering van bovenvermelde doeleinden.

Indien u bij ons heeft gesolliciteerd of indien u werd gecontacteerd in het kader van rekrutering maar dat niet heeft geleid tot tewerkstelling bij ons, worden uw persoonsgegevens gewoonlijk bewaard gedurende een periode van 3 jaar zodat wij u later nog opnieuw kunnen contacteren in het kader van nieuwe professionele opportuniteiten.


Delen van uw persoonsgegevens

Met het oog op een kwalitatieve en efficiënte verwerking van persoonsgegevens, kunnen wij overeenkomsten sluiten met derde partijen om de verwerking uit te voeren in onze naam en uitsluitend conform onze instructies. Doorgaans betreft het data hosting providers. Dienstverleners waarnaar uw persoonsgegevens worden overgedragen, zijn gebonden door specifieke overeenkomsten en zijn ertoe gehouden om uw persoonsgegevens veilig te bewaren.

Geschillen en andere incidenten kunnen er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties.

In het kader van interne rapportering binnen de Group of Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (i.e. de groep waartoe SBEG behoort) en/of om consistente HR-gerelateerde beleidslijnen op groepsniveau tot stand te brengen, kunnen uw persoonsgegevens ook worden gedeeld met andere vennootschappen van de groep in België.

Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens

De technische verwerking en doorgifte van persoonsgegevens (al dan niet binnen de Group of Sumitomo Bakelite Co., Ltd.of naar derde partijen) kan een doorgifte van persoonsgegevens impliceren via verschillende netwerken, met inbegrip van een overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen impliceren.

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen niveau van bescherming garanderen dat gelijkaardig is aan het niveau dat de Europese wetgeving biedt.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en om die te laten verbeteren indien die onjuist zijn. U heeft eveneens het recht om een verzoek in te dienen tot het wissen van uw persoonsgegevens wanneer die niet langer relevant zijn. Ondanks het feit dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten wissen, is het mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten behouden omwille van een wettelijke verplichting tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

U heeft daarenboven het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van gerechtvaardigde persoonlijke redenen en om te vragen om de verwerking te beperken in specifieke omstandigheden.

Ten slotte heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (gegevensportabiliteit).

Contactgegevens

Indien u vragen of bedenkingen heeft bij deze privacyverklaring, indien u bedenkingen heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht of indien u uw rechten wenst uit te oefenen zoals hierboven toegelicht, kan u ons contacteren door een e-mail te sturen naar HR.Gent@sumibe.eu, dat geldt als enig contactpunt.

Toezichthoudende autoriteit

Noteer ten slotte dat u het recht heeft om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens hieronder vermeld staan:

Gegevensbeschermingsautoriteit– Autorité de protection des données - Data Protection Authority

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Website SBHPP Global
Contact
Cookiebeleid

© 2019 Sumitomo Bakelite Co. Ltd.

EN NL ES